Teekkarien Autokerhon Säännöt

I LUKU
Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Teekkarien Autokerho ry. Nimestä voidaan käyttää myös pelkästään
epävirallista lyhennettä TAK. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva yhdistys.

2 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsenistönsä teknistä tuntemusta moottoriajoneuvoista ja
harrastusta autourheiluun, sekä kehittää ajoneuvon hallintataitoja ja liikennekulttuuria
jäsenistönsä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tutustumiskäyntejä ja
koulutustilaisuuksia, harjoittaa koe- ja kilpailutoimintaa sekä auttaa jäseniään neuvoin ja ohjein
huolto- sekä hankinta-asioissa sekä ylläpitää omistamiaan tai vuokraamiaan tarkoituksiin
sopivia tiloja.

Seuraavissa säännöissä Teekkarien Autokerho ry:n hallitusta kutsutaan johtokunnaksi ja
toimikuntia jaoksiksi.

3 TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä
vastaanottaa lahjoituksia. Yhdistys kerää myös jäsenmaksuja.

4 YHDISTYKSEN KIELET
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

II LUKU
Jäsenet ja maksut

5 JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset-, vanhat-, ulko-, kannatus-, ainais- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta
kiinnostunut Aalto-yliopiston nykyinen opiskelija.

Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston tai Teknillisen korkeakoulun entinen opiskelija.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota
ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö,
oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys.

Yhdistyksen ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä Aalto-yliopistosta tai Teknillisestä
korkeakoulusta valmistunut kannatusjäsenenä oleva yksityinen henkilö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisesti
ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta tai vähintään kymmenen (10)
yhdistyksen jäsentä käsittävä ryhmä.

6 JÄSENLUETTELO
Yhdistyksen on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

7 JÄSENMAKSUT
Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka
suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin:

1. kunniajäsenet;
2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon koko
jäsenmaksukaudeksi;
3. ainaisjäsenet.

8 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

9 YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut kalenterivuoden jäsenmaksuaan
kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätös on julkistettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi
viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

10 EROTTAMISPÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN
Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka
täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus
on toimitettava johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa johtokunnan
kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se
on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään
kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

III LUKU
Yhdistyksen kokoukset

11 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 VUOSIKOKOUS
Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:
1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
2. tilikertomus ja tilinpäätös;
3. tilintarkastajien lausunto;
4. tilinpäätöksen hyväksyminen;
5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
6. johtokunnan valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
7. johtokunnan valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle.

13 VAALIKOKOUS
Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:
1. johtokunnan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, tallipäällikön ja varapuheenjohtajan
valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
2. yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
3. kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta
seuraavaksi toimikaudeksi;
4. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle;
5. jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä.

14 YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun johtokunta katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä johtokunnalta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.15 OIKEUDET YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla
jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni.
Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus
sekä puheoikeus.

16 PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä,
ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 KOOLLE KUTSUMINEN
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu
on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
virallisella ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, 1.6.-31.8.
välisenä aikana kuitenkin vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta.

18 PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.
Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, johtokunnan tai sen jäsenen taikka
tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tai yhdistyksen purkamista sekä YhdL 23§:ssä mainittuja muitakin asioita
käsiteltäessä on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 LUOTTAMUS- TAI TOIMIHENKILÖN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVISTÄÄN
Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön tehtävistään
kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

IV LUKU
Johtokunta

21 JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja
tallipäällikkö.

22 JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtäviin kuuluu:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt
päätökset;
3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta:
4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
5. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja
tilinpäätökseksi;
6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
7. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
8. edustaa yhdistystä.

23 JOHTOKUNNAN JÄSENET
Johtokunnan puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä,
huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on
sääntöjen mukaista.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apuna ja puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa tämän
tehtäviä ja tiedottaa yhdistyksen toiminnasta.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen
jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella
ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

Tallipäällikön tehtävänä on vastata yhdistyksen toimitiloista, laatia säännöt toimitiloissa
toimimista varten ja valvoa niiden noudattamista.

24 JOHTOKUNNAN KOKOUKSET
Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu johtokunnan
keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet johtokunnan jäsenistä siten, että
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan,
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä jonkun
muun johtokunnan jäsenen kanssa.

V LUKU
Toimihenkilöt ja jaokset

26 ASETTAMINEN, TOIMIKAUSI JA TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
Vaalikokous tai johtokunta voi erityisiä tehtäviä varten asettaa johtokunnan alaisia jaoksia ja
toimihenkilöitä, joiden toimikausien pituus on enintään kalenterivuosi.

VI LUKU
Hallinto ja talous

27 TOIMI- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 TOIMINNANTARKASTAJAT
Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Johtokunnan on
toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin
pyydettäessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle
osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII LUKU
Erityisiä määräyksiä

29 YHDISTYKSEN TUNNUKSET JA MERKIT
Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

30 PÄÄTÖKSISTÄ VALITTAMINEN
Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä on yhdistyksen jäsen oikeutettu valittamaan
sillä perusteella, että se on syntynyt laista, asetuksesta tai yhdistyksen säännöistä
poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin
lain, asetuksen, yhdistyksen tai yhdistystä koskevien määräysten vastainen.

Valitus on tehtävä yhdistyksen johtokunnalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa
päätöksentekopäivästä, tai milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan
kuluessa siitä, kun hän sai päätöksestä tiedon.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei
kuitenkaan voi valittaa. Yhdistyksen päätöstä voidaan aina moittia myös YhdL 32§:n mukaisesti.

31 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on
mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä johtokunta, yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä
tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten
jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

32 YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

 


Yhdistys voidaan purkaa sääntöjen kohdassa 32 mainitulla tavalla, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut yhdistyksen kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa.


Niin ikään yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on
vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnalle tai sen yhdistysrekisterin ensimmäisen luettelon yhdistykselle käytettäväksi
yhdistyksen sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

33 SÄÄNNÖISSÄ MÄÄRÄÄMÄTTÖMÄT ASIAT
Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia ja sen
jälkeen soveltuvin osin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjä.


Previous page: Äänitorvi
Seuraava sivu: Moottoriurheilu